Novice Synchronized FS - Carolina Ice Synchro

Purchase video of Carolina Ice Synchro at Novice Synchronized FS for $25.00.